Ruszy? program
Aktywny Samorz?d 2016. Od 16 lat pomagamy osobom niewidomym, s?aobowidz?cym i z upo?ledzeniem ruchu w doborze i zakupie sprz?tu komputerowego oraz programowania. Dla ka?dego naszego Klienta przygotowujemy indywidualn? specyfikacj?, faktur? ProForma. Prowadzimy tak?e szkolenia komputerowe z obs?ugi nabytego sprz?tu w ramach tego projektu.

W tym roku mo?liwa jest pomoc min. w zakupie sprz?tu elektronicznego lub jego element?w orazoprogramowania jak r?wnie??dofinansowania szkole? w zakresie obs?ugi nabytego w ramach programu sprz?tu elektronicznego i oprogramowania.

Maksymalne kwoty dofinansowania odpowiednio w Zadaniu nr 1:

  • dla osoby niewidomej ? 20.000 z?, z czego na urz?dzenia brajlowskie 12.000 z?,
  • dla pozosta?ych os?b z dysfunkcj? narz?du wzroku ? 8.000 z?,
  • dla osoby z dysfunkcj? obu ko?czyn g?rnych ? 5.000 z?,

oraz w Zadaniu nr 2:

  • dla osoby g?uchoniewidomej ? 4.000 z?,
  • dla pozosta?ych adresat?w obszaru ? 2.000 z?,

Istnieje mo?liwo?? zwi?kszenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wy??cznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narz?du wzroku wymaga zwi?kszenia liczby godzin szkolenia.

Udzia? w?asny Wnioskodawcy jest wymagany w Module I, Obszar B, Zadanie nr 1 co najmniej 10% ceny brutto zakupu.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty
W razie pyta? zadzwo?:?17 85 36 128, 17 85 32 627
mo?na te? zadzwoni? bezpo?rednio do naszego konsultanta i trenera (os?b niewidomych i s?abowidz?cych) mgr Piotra Wilk: 605-307-005

?

Na co mo?na uzyska? pomoc finansow?:

Modu? I:

Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i monta?u oprzyrz?dowania do posiadanego samochodu,

Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprz?tu elektronicznego lub jego element?w oraz oprogramowania,

Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkole? w zakresie obs?ugi nabytego w ramach programu sprz?tu elektronicznego i oprogramowania,

Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawno?ci technicznej posiadanego w?zka inwalidzkiego o nap?dzie elektrycznym,

Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy ko?czyny, w kt?rej zastosowano nowoczesne rozwi?zania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jako?ci,

Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawno?ci technicznej posiadanej protezy ko?czyny, w kt?rej

zastosowano nowoczesne rozwi?zania techniczne (co najmniej na III poziomie jako?ci),

Obszar D ? pomoc w utrzymaniu aktywno?ci zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zale?nej tj. dziecka b?d?cego pod opiek? wnioskodawcy, przebywaj?cego w ??obku lub przedszkolu albo pod inn? tego typu opiek? (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dzieci?cego, punktu przedszkolnego, zespo?u wychowania przedszkolnego),

Modu? II ? pomoc w uzyskaniu wykszta?cenia poprzez dofinansowanie koszt?w edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wy?szej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szko?y wy?sze w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym r?wnie? za po?rednictwem Internetu).

Pomoc w zakupie w?zka inwalidzkiego o nap?dzie elektrycznym b?dzie mo?liwa po dokonaniu zmian w programie dotycz?cych zasad przyznawania tej pomocy.

wi?cej na stronie PFRON

 
Zdj?cie losowe
Szukaj
Go?cimy
Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości 
Statystyki
Odsłon : 676761